Sakrament Małżeństwa

Pary narzeczonych mogą drogą elektroniczną rezerwować terminy ślubów, przesyłając swoje dane i proponowany termin zawarcia sakramentu małżeństwa na adres mailowy

ptarganice@gmail.com

ks. mgr Dariusz Mależyna


Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia.

To przymierze zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu, w którym udziela On małżonkom wielu łask oraz umacnia ich wzajemną miłość i wierność.

W Starym Testamencie małżeński związek mężczyzny i kobiety był obrazem przymierza Boga ze swoim ludem. We wzajemnej miłości małżonków odnajdywano podobieństwo do miłości Boga do ludzi. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej
(Katechizm Kościoła Katolickiego 1604).

W Nowym Testamencie Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zawarł Nowe Przymierze w którym On sam stał się prawdziwym Oblubieńcem Kościoła – nowego Ludu Bożego.

Miłość małżonków ma być obrazem absolutnej, wiernej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg kocha człowieka. Ta miłość, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowania stworzenia.
(KKK1604)

PROSIMY WCZEŚNIEJ UZGODNIĆ TERMIN (osobiście, telefonicznie , drogą mailową) SPISANIA PROTOKOŁU MAŁŻEŃSKIEGO.

MOŻNA GO SPISAĆ GDY PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z NARZECZONYCH FAKTYCZNIE MIESZKA NA TERENIE PARAFII TARGANICE.

JEŚLI OBOJE MIESZKAJĄ POZA PARAFIĄ W TARGANICACH, KONIECZNE JEST POZWOLENIE WŁAŚCIWEGO PROBOSZCZA (NARZECZONEJ LUB NARZECZONEGO ) NA SPISANIE PROTOKOŁU W TARGANICACH.  OSOBY SPOZA TARGANIC MOGĄ TEŻ SPISAĆ PROTOKÓŁ W SWOJEJ PARAFII I POPROSIĆ O LICENCJĘ DO POBŁOGOSŁAWIENIA MAŁŻEŃSTWA W TARGANICACH.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Na spisanie protokołu rozmów z narzeczonymi należy zgłosić się 3 miesiące  przed planowanym ślubem z następującymi dokumentami:

  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwa chrztu narzeczonych („nie starsze” niż 6 miesięcy z wyraźnym zaznaczeniem „DO ŚLUBU”)
  • Świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, lub adnotacja w Akcie Chrztu Świętego
  • Świadectwo nauki religii (z ostatniego etapu nauki)
  • Dokument odbycia nauk przedmałżeńskich ( można dostarczyć później)
  • Dokumenty otrzymane w USC (3 egzemplarze, dokument ważny jest 6 miesięcy) !!! (Jeżeli kontrakt cywilny zawarty został już wcześniej, należy wtedy dostarczyć dokument z USC potwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego).

Poniższe dokumenty należny dostarczyć w późniejszym  terminie:

  • zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi
  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych 2 spowiedzi przedślubnych