Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych

Statut Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej-NOWELIZACJA 1.01.2022

 Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych

ks. mgr Dariusz Mależyna – proboszcz, administrator

  1. Andrzej Bizoń
  2. Jerzy Maciejczyk
  3. Wojciech Magiera

Statut Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Diecezja Bielsko-Żywiecka

Tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2016 r.

 1. Postanowienia ogólne
 2. W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych, zgodnie z kan. 537
 3. Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych, zwana dalej radą, jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK.
 4. Jedynym przedstawicielem osoby prawnej parafii w sprawach dotyczących zarządu jej dobrami jest proboszcz i tylko on podejmuje ważne decyzje dotyczące ich zarządu.
 5. Te same uprawnienia przysługują również administratorowi parafii tam, gdzie został on ustanowiony w zastępstwie proboszcza.
 6. Kadencja rady trwa pięć lat. W przypadkach szczególnych o skróceniu kadencji rady decyduje biskup diecezjalny.
 7. Mandat rady wygasa również z chwilą zmiany na urzędzie proboszcza. Nowy proboszcz ma obowiązek powołać nową radę w terminie do 6 miesięcy od dnia objęcia parafii.
 8. W przypadku zmiany na urzędzie proboszcza ustępująca rada ma obowiązek przygotować sprawozdanie ze swojej działalności za okres ostatniego roku.
 9. Zadania Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych
 10. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
 • pomaga proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w jej gospodarczym wymiarze. Czyni to przez odpowiednie doradztwo w kwestiach:
  1. budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych;
  2. nabywania, zbywania, utrzymywania, dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości parafialnych;
  3. nabywania, zbywania, utrzymania, użyczenia ruchomości parafialnych;
  4. zarządu prawami majątkowymi, posiadanymi przez parafię;
  5. administrowania cmentarzem parafialnym;
  6. doboru odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związane z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
  7. pozyskiwania środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
 • informuje proboszcza o opinii wiernych na temat realizacji zadań związanych z troską o gospodarczy wymiar funkcjonowania parafii.
 1. Do kompetencji rady należy pomoc w zarządzie wyłącznie majątkiem parafialnym. Majątek posługujących duchownych oraz ofiary otrzymywane przez nich za sprawowanie posługi nie podlegają żadnej ingerencji rady.
 2. Proboszcz przy współpracy z członkami rady sporządza sprawozdanie ze stanu ekonomicznego parafii i przedstawia je w terminie do 31 stycznia następnego roku do zatwierdzenia ekonomowi diecezjalnemu. Wedle własnego osądu proboszcz może przedstawić sprawozdanie parafianom w całości albo w części. Proboszcz podejmując decyzję odnośnie do zakresu upublicznianych treści sprawozdania wobec parafian powinien kierować się roztropnością i dobrem wspólnoty parafialnej.
  • Sprawozdanie ze stanu ekonomicznego parafii należy sporządzić za okres całego roku od początku kadencji Rady albo od sporządzenia ostatniego zatwierdzonego sprawozdania.
  • Sprawozdanie należy sporządzić wedle wzoru dostępnego u ekonoma diecezjalnego.
 3. Proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii rady w przypadku podejmowania nadzwyczajnych aktów zarządu dobrami materialnymi parafii
 4. Wykaz nadzwyczajnych aktów zarządu dobrami materialnymi parafii Diecezji Bielsko-Żywieckiej określa zarządzenie Biskupa Bielsko-Żywieckiego z dnia 10 grudnia 2014 r. (L.dz. 1457/2014).
 5. Do końca listopada każdego roku proboszcz jest zobowiązany przedstawić radzie plan nadzwyczajnych wydatków parafii przewidywanych na następny rok kalendarzowy.
 6. Proboszcz może zwrócić się do rady o wyrażenie opinii w każdej sprawie dotyczącej spraw ekonomicznych parafii.
 7. Parafia winna mieć swój rachunek bankowy. Prawo jednoosobowego dysponowania ma proboszcz.
 8. Rada jest zobowiązana spotkać się z biskupem, na jego żądanie, a w szczególności podczas wizytacji parafii.

III. Skład Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych

 1. W skład rady wchodzą:
  • proboszcz parafii jako jej przewodniczący,
  • trzech wiernych świeckich.
 2. Członków rady dobiera i mianuje proboszcz wedle własnego rozeznania spośród wiernych zamieszkujących na terenie jego parafii. W wyborze ma zwrócić uwagę, aby kandydaci posiadali następujące przymioty:
  • stosowna wiedza praktyczna z zakresu prawa, ekonomii oraz roztropność w zarządzie majątkiem;
  • odpowiednie kwalifikacje moralne: uczciwość, wierność, pobożność (por. kan. 228 KPK);
  • powszechne zaufanie, zwłaszcza wśród parafian;
  • szczere oddanie sprawom Kościoła;
  • zdolności organizacyjne lub inne przydatne w sprawach, do załatwiania których zostaną powołani;
  • zgodę na powołanie w skład rady.
 3. Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza.
 4. Członkami Rady nie mogą być osoby świadczące na jakiejkolwiek podstawie pracę lub wykonujący odpłatne usługi na rzecz parafii lub proboszcza – niezależnie od tego, czy zostali zatrudnieni przez parafię lub osobiście przez proboszcza. Jako znawcy tematów branżowych mogą być powołani na ekspertów.
 5. Członkostwo w Parafialnej Radzie do Spraw Ekonomicznych nie wyklucza członkostwa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, jak i odwrotnie.
 6. Każdy kandydat wybrany do rady po przyjęciu kandydatury jest zobowiązany złożyć przysięgę przed proboszczem, której tekst znajduje się w aneksie do niniejszego statutu.
 7. Niezłożenie przysięgi jest równoznaczne z utratą członkostwa w radzie.
 8. Na pierwszym spotkaniu proboszcz, jako przewodniczący rady, jest zobowiązany odebrać przysięgę od członków rady.
 9. Podczas pierwszego posiedzenia rady proboszcz jako przewodniczący mianuje spośród członków rady wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 10. Wiceprzewodniczący rady:
  • pomaga proboszczowi w sprawnym prowadzeniu prac rady,
  • zastępuje go na jego prośbę w prowadzeniu obrad.
 11. Sekretarz rady sporządza protokoły z posiedzeń rady i przekazuje je do archiwum parafii. Protokoły są do wglądu dziekana i członków rady. Raz w roku wraz ze sprawozdaniem,
  o którym mowa jest w pkt. 10 protokoły powinny być przekazane do ekonoma diecezjalnego i zdeponowane w archiwum kurii.
 12. Członek rady traci prawo do udziału w obradach w przypadku:
  • rezygnacji,
  • osiągnięcia 65 roku życia; jeżeli członek rady osiąga 65 rok życia w trakcie kadencji rady, pozostaje jej członkiem do upływu tej kadencji,
  • nieuzasadnionych trzech absencjach na spotkaniach rady,
  • naruszenia porządku moralnego, które ma charakter publiczny, w tym naruszenia sekretu dotyczącego treści obrad,
  • popadnięcia w kary kościelne,
  • opuszczenia parafii na okres powyżej 6 miesięcy lub na stałe,
  • odwołania przez proboszcza z funkcji członka rady,
  • upływu kadencji rady.
 13. Proboszcz może swobodnie odwoływać członków rady.
 14. Jeśli proboszcz uzna, że Rada nie spełnia swojego celu i nie realizuje zadań może, za aprobatą biskupa diecezjalnego i po przedstawieniu mu swoich racji, podjąć decyzję o rozwiązaniu rady. Nową radę ma obowiązek powołać w przeciągu 6 miesięcy od dnia odwołania poprzedniej.
 15. I Działalność Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych
 16. Wedle uznania i stosownie do omawianych problemów proboszcz może zaprosić na posiedzenie rady osoby nie będące członkami rady w charakterze ekspertów.
 17. Członkowie rady mogą przedstawić proboszczowi propozycję zaproszenia ekspertów na posiedzenie rady, którą proboszcz wedle uznania przyjmuje do realizacji, albo odrzuca.
 18. Wszyscy uczestnicy posiedzenia rady, czyli członkowie oraz zaproszeni eksperci, są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści obrad.
 19. W trakcie obrad członkowie wyrażają w sposób wolny opinie na temat przedstawionych do konsultacji przez proboszcza pomysłów oraz realizowanych zamiarów w sprawowaniu troski o gospodarczy wymiar funkcjonowania wspólnoty parafialnej.
 20. Opinie członków rady mają zostać umieszczone w protokole z posiedzenia rady.
 21. Sekretarz rady jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z jej obrad, który na następnym posiedzeniu odczytuje i przedstawia członkom do zaaprobowania.
 22. Wszystkie uprawnienia proboszcza parafii, z wyjątkiem uprawnienia do odwołania rady, przysługują̨ administratorowi parafii, mianowanemu zgodnie z kanonem 539 i 540 KPK, wyposażonemu w uprawnienia nadane mu przez biskupa diecezjalnego w stosownym dekrecie.
 23. Zmiany statutu Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych
 24. Ustanowienia, zmiany i zniesienia statutu dokonuje Biskup Bielsko-Żywiecki stosownym dekretem.

Załącznik 1

Tekst przyrzeczenia członka Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych

Ja (wpisać imię i nazwisko) przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady do spraw ekonomicznych będę spełniał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kanonicznego i prawa polskiego. Dołożę wszelkiej staranności i swojej wiedzy, aby zawsze chętnie służyć radą proboszczowi mojej parafii. Tak mi dopomóż Bóg.

(Przysięgę tę wypowiada się dotykając Ewangelii).

Podpis

Statut Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych wraz załącznikiem wchodzi w życie
1 stycznia 2016 r.

Bielsko-Biała, dnia 30 grudnia 2015 r.

L.dz. 1507/15

Ks. Adam BIENIEK                                                            † Roman PINDEL

   Kanclerz Kurii                                                               Biskup Bielsko-Żywiecki