Regulamin cmentarza

REGULAMINU CMENTARZA PARAFIALNEGO W TARGANICACH

Cmentarz jest świętym miejscem pochówku i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§1. Postanowienia ogólne

1. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy zachować spokój i uszanować jego świętość. Na terenie cmentarza zabrania się:

 • Przebywania dzieci do lat 7 bez opiekuna.
 • Jeżdżenia na terenie cmentarza wszelkimi pojazdami, bez zezwolenia administratora.
 • Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
 • Wprowadzania psów lub innych zwierząt.
 • Prowadzenia handlu, akwizycji, umieszczania reklam.
 • Niszczenia lub samowolnego przenoszenia krzyży, figur, kapliczek oraz niszczenia grobów.
 • Wyrzucania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 • Przebywania w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp.
 • Wyrzucania prywatnych śmieci do cmentarnego śmietnika.
 • Samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, kostki brukowej, sadzenia drzew i krzewów.

2. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych drzew, krzewów itp.

§2. Zarządzanie cmentarzem.

1. Cmentarz w Targanicach jest własnością Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Targanicach.

2. Zarządcą cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Targanicach, który zarządza nim przy współpracy z Parafialną Radą Ekonomiczną i pełniącym funkcję grabarzem: obecnie jest to p. Krzysztof Iskierka.

3. Czas i rodzaj pogrzebu uzgadnia się z księdzem w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał Aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz Kartę zgonu do celu pochowania zwłok. Rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z zarządcą i grabarzem.

§3. Miejsca pochówku zmarłych.

1. Rodzaje grobów:

a. Grób ziemny rozumie się grób stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

b. Grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

c. Kolumbaria (groby urnowe).

2. Wymiary grobów

 1. Pojedynczy: dł. 210 cm – szer,110 cm.
 2. Podwójny: dł. 210 cm – szer. 200 cm.
 3. Grób dziecięcy: dł. 100 cm – szer, 60 cm
 4. Grób urnowy: dł. dł. 100 cm – szer, 60 cm

3. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m. Przepis ten nie może być w pełni zastosowany do starej części cmentarza, w której groby są ustawione bez należytego porządku. Jednak w miarę możliwości przy wykonywaniu nowych nagrobków należy zadbać o odpowiednią odległość.

4. Przejścia między grobami zagospodarowane mogą być wyłącznie za zgodą Zarządcy oraz na warunkach przez niego określonych. Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

§4. Opiekun grobu.

1. Każde miejsce pochówku, powinno mieć opiekuna. Opiekun grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności: jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania.

2. Opiekunem grobu jest osoba, która opłaciła miejsce grobowe. Opiekun nie jest właścicielem grobu, ale tylko jego użytkownikiem.

3. Osoba dokonująca opłaty oświadcza, że dokonuje to w porozumieniu i za zgodą wszystkich członków rodziny.

4. W przypadku śmierci opiekuna grobu, nowym zostaje osoba wskazana przez rodzinę.

5. Jeśli rodzina nie wskaże opiekuna, to nowym dysponentem miejsca grobowego zostaje organizator pochówku dotychczasowego opiekuna.

6. Nowym opiekunem może zostać w dalszej kolejności osoba kultywująca pamięć o zmarłym opiekunie.

7. Prawo do grobu nie podlega dziedziczeniu. O zmianie opiekuna należy poinformować kancelarię parafialną.

8. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu osobom trzecim.

§ 5. Opłaty cmentarne

1. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych ich wielkość ustala Zarządca po konsultacjach z Parafialną Radą Ekonomiczną. Wszystkie opłaty reguluje się w kancelarii parafialnej, są one przeznaczone na:

 1. Funkcjonowanie i utrzymanie cmentarza.
 2. Inwestycje i remonty cmentarne.
 3. Pokrycie kosztów wywozu i składowania śmieci.
 4. Opłaty za wodę i prąd.
 5. Ubezpieczenie cmentarza i itp.

Wysokość opłat zawarta jest w załączniku do niniejszego Regulaminu znajdującego się w kancelarii parafialnej.

2. Przez wniesienie stosownej opłaty nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego dysponentem na okres 20 lat.

3. Zarządca Cmentarza potwierdza pobranie opłaty odpowiednim dokumentem. Zarząd Cmentarza pobiera następujące opłaty:

a. Pokładne – udostępnienie miejsca pod grób ziemny lub murowany. Jest to opłata składana w chwili powstania nowego grobu lub rezerwacji miejsca pod grób. Uiszczenie jej skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat.

b. Prolongata – to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po upływie 20 lat od grobu ziemnego, murowanego;

c. Opłata infrastrukturalna – przedłużenie okresu użytkowania grobu murowanego na kolejne 20 lat;

d. Składka inwestycyjna – ogłaszana w celu wykonania nowych inwestycji lub remontów na cmentarzu.

4. Przedłużenie rezerwacji miejsca grobowego.

a. Dalsze korzystanie z miejsca grobowego możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

b. Prawo do użytkowania grobu ziemnego upływa po 20 latach od dnia opłacenia pokładnego w danym miejscu. Po tym czasie należy dokonać prolongaty użytkowanego miejsca.

c. Po upływie 20 lat dysponent grobu murowanego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza.

d. Okres oczekiwania na wniesienie opłaty wynosi 1 rok. Parafia i Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek opłaty spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.

e. Opóźnienie w opłatach dłuższe niż 2 lata Zarządca cmentarza będzie traktował, jako rezygnację z przysługującego prawa prolongowania miejsca grobowego. Przechodzi ono wówczas pod zarząd cmentarza i jako wolne będzie przeznaczone do ponownego wykorzystania.

5. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła opłaty nie przysługuje odszkodowanie, bądź roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez Zarządcę Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo, że grób utrzymywany był w należytym porządku.

§6. Prace na cmentarzu.

1. Osoba posiadająca uprawnienia do grobu przed rozpoczęciem budowy pomnika lub nagrobka zobowiązana jest fakt ten zgłosić u zarządcy cmentarza i uzyskać pisemne pozwolenie.

2. Prace przy nagrobku, grobowcu, obramowaniu itp. należy tak wykonać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobowcach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac.

3. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Zabrania się składowania gruzu i tym podobnych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.

4. W przypadku odstępstw od zatwierdzonych wymiarów pomnika zarządca zastrzega sobie prawo rozbiórki pomnika na koszt dysponenta grobu.

§ 7. Ekshumacja

Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarządcę i Parafialną Radę Ekonomiczną.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK 1

WYSOKOŚĆ OPŁAT CMENTARNYCH

od 01.04.2021

  Grób pojedynczy Grób podwójny Grób dziecięcy   Grób urnowy   Okres
Pokładne – grób ziemny, murowany 400 zł 800 zł 200 zł 200 zł 20 lat
Prolongata 400 zł 600 zł 200 zł 200 zł 20 lat
Opłata infrastrukturalna grób murowany 400 zł 600 zł 200 zł 200 zł 20 lat

Składka inwestycyjna

Składka inwestycyjna Ogłaszana w celu wykonania nowych inwestycji lub remontów na cmentarzu. Jej wysokość i termin ustalane są przez Radę Ekonomiczną w zależności od potrzeb